^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

.


Rezerwacje
telefon: 577 780 040
e-mail: chatka.adamy@op.pl

W górach jest wszystko co kocham ...

Chatka Adamy

Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263

Regulamin

REGULAMIN CHATKI

aktualizacja 20.05.2018r.

 

 1. Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” zwany również „Chatką na Adamach” jest własnością Politechniki Śląskiej.
 2. Chatkę prowadzi PTTK Oddział Uczelniany im. prof. Zygmunta A. Klemensiewicza w Gliwicach.
 3. Chatka jest otwarta dla wszystkich miłośników gór respektujących niniejszy regulamin.
 4. Każdy Gość powinien zameldować się u Chatkowego i stosować się do jego poleceń.
 5. Nocleg podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
 6. Każdy zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w Chatce i jej otoczeniu oraz do brania czynnego udziału w sprzątaniu.
 7. Każdy zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy lub na skutek nienależytej staranności.
 8. W Chatce należy chodzić w obuwiu zmiennym.
 9. Zakazuje się spożywania alkoholu oraz środków odurzających, jak również przebywania na terenie posesji w stanie wskazującym na ich użycie.
 10. Palenie tytoniu na terenie Chatki jest zabronione. Palić wolno wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 11. Używanie otwartego ognia w Chatce jest zabronione, z wyłączeniem szczególnych przypadków, jedynie za zgodą Chatkowego.
 12. Cisza nocna trwa od godziny 23.00 do 7.00 i może zostać skrócona przez Chatkowego pod warunkiem niezakłócania snu mieszkańcom.
 13. Przebywanie na terenie Chatki ze zwierzęciem jest dopuszczalne po uzgodnieniu z Chatkowym, jedynie na parterze, z wyłączeniem kuchni, pod warunkiem niestwarzania zagrożenia, nieniepokojenia Gości, niezanieczyszczania otoczenia oraz niedokonywania zniszczeń. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność ponosi właściciel.
 14. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Chatkowy.
Copyrigcht © 2013 Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263